các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức nhà thầu nước ngoài thủy tinh. TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) > 25. 3 ÷ 25 < 3 . h) Nhà máy bột giấy và giấy. TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) > 100. 60 ÷ 100 < 60 . i) Nhà máy sản ...2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư

chủ sở hữu chủ đầu tư nhà thầu trong nước người quản lýe) Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa. TSL (ngh ì n t ấ n sản phẩm/năm) > 15. 2 ÷ 15 < 2 . g) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ sử dụng công trình

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web