phục hồi môi trường." 5. Sửa đổi phục hồi môi trường trong khai thác k hoán g sản. 1.4. Kinh phí thẩm định được lấy từ nguồn phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Điều 8 như sau: "Điều 8. Ký quỹ cải tạo

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web