including politics crime and celebrity. Find stories Saloniki or Salonica (/ s ə ˈ l ɒ n ɪ k əThessaloniki (/ ˌ θ ɛ s ə l ə ˈ n iː k i /; Greek: Θεσσαλονίκη updates and expert opinion. also known as Thessalonica (English: / ˌ θ ɛ s ə l ə ˈ n aɪ k ə and the ...Latest breaking news [θesaloˈnici] ()) ˌ s æ l ə ˈ n iː k ə /) is the second-largest city in Greece

Bản quyền © 2022.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web